Koopmans

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ' | ( | | | None

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Aaltje De Jong
18391810June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Aaltje Jacobs De Jong
1807213Ijlst, , ,0October 19, 18082111Sneek, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Aaltje Jacobs De Jong
18092116June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Aaltje Rimmerts De Jong
18451750June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Aede Hendrik De Jong
0February 23, 198237June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Akke Sjoekes De Jong
2June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Anna Annes De Jong
May 13, 1867152Ijsbrechtum, , ,2February 11, 19457477Heidenschap, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Anna Wiegers De Jong
0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Anne Foppes De Jong
September 18, 1824195Warns, , ,1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Anne Rimmerts De Jong
January 18381820October 19, 18381810Ijlst, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Anne Taedes De Jong
17942260June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Anneke Jacobs De Jong
March 12, 18661530June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Antje De Jong
May 15, 1813206Ureterp, , ,1May 13, 189312679Marum, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Antje De Jong
18341860June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Antje Aukes De Jong
June 19, 1798221Hijlaard, , ,1February 18, 187214773Dronrijp, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Antje Barelds De Jong
1763257Surhuisterveen, , ,6June 29, 183018967Rottevalle, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Antje Barelds De Jong
17992210June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Antje Ebes De Jong
18022180June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Ate Romkes De Jong
February 19, 1833186Doniawerstal, , ,0May 27, 191910086Doniawerstal, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Auke Jetses De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Auke Jetzes De Jong
17632571181520552June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Aukje Jacobs De Jong
October 23, 18471720June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Aukje Rimmerts De Jong
18311890February 21, 190711276Ijlst, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Bareld Barelds De Jong
18012190June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Bareld Barelds De Jong
17672534July 8, 184017973Achtkarspelen, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Baukje Ebeles De Jong
1744276Ureterp, , ,1October 4, 182119877Zuiderdrachten, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Beerentje Jacobs De Jong
December 16, 1815204Ijlst, , ,0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Catharina Klazes De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Ebe Hessels De Jong
0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Ebe Jans De Jong
17682525June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Emmetje Pieters De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Engle Piers De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Floris De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Fokje De Jong
18361840June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Fokjen Ebes De Jong
18002200June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Geert Theunis' De Jong
18681524February 4, 19417873Sneek, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Gerben Taedes De Jong
18012190June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Grietje Jacobs De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Hendrik De Jong
August 5, 1899120Wijhmbritseradeel, , ,0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Hendrik Gerrits De Jong
0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Hessel Ebes De Jong
18052157June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Hiltje Aukes De Jong
November 7, 17922273August 3, 187414581Menaldumadeel, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Hiltje Harmens De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Imke Jacobs De Jong
January 6, 1792228Grouw, , ,0June 5, 182819136Idaarderadeel, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jacob Jacobs De Jong
April 15, 1820199Ijlst, , ,12October 19, 187214752Ijlst, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jacob Jacobs De Jong
October 22, 1841178Ijlst, , ,1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jacob Jacobs De Jong
February 21, 1785234Veendan, , ,8February 20, 186615380Ijlst, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jacob Rimmerts De Jong
18341860January 16, 189912165Ijlst, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jacoba Jacobs De Jong
September 14, 1813206Ijlst, , ,7June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jan Ebes De Jong
17962240June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jan Jans De Jong
0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jan Takes De Jong
May 16, 18701491June 16, 19388168S-gravenhage, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jeltje De Jong
March 18681510September 22, 18681510Ijlst, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Jeltje Jacobs De Jong
July 24, 1811208Ijlst, , ,0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Keimpe De Jong
18301900June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Klaas De Jong
18431770June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Klaas De Jong
4February 23, 198237Oosterwolde, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Klaaske Sjoukes De Jong
February 22, 1800219Ijlst, , ,8June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Maaike Hopkes De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Michiel P. De Jong
18341860June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Okjen Taedes De Jong
January 31, 1792227Goenga, , ,10May 11, 186115869June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Pier Jacobs De Jong
March 2, 1767252Grouw, , ,0December 10, 181420547Idaarderadeel, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Rimmert Jacobs De Jong
1808212Ijlst, , ,5June 30, 188413576Ijlst, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Rimmert Jacobs De Jong
December 13, 18521670June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Rinkje Jacobs De Jong
November 25, 1817202Ijlst, , ,0March 4, 189612378Ijlst, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Roelof Klazes De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Ruurd Tjeerds De Jong
0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Sijke Pieters De Jong
4June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Sjouke Sjaerdts De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Sybren Jans De Jong
0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Taeke Jacobs De Jong
March 24, 1850169Smallingerland, , ,0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Take De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Theunis De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Theunis De Jong
April 26, 1894125Wijmbritseradeel, , ,0June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Thijs Bouwes De Jong
17972232185816261June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Tietje Barelds De Jong
17932270June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Tjitske De Jong
1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Tjitske Geerts De Jong
March 1, 1896123Wijmbritseradeel, , ,0July 31, 19803984Sneek, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Tjitze Engeles De Jong
18331870July 16, 186015927Hommerts, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Trijntje Barelds De Jong
December 23, 1804215Surhuisterveen, , ,6September 25, 189312688Surhuizum, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Trijntje Ebes De Jong
17982220June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Trijntje Hessels De Jong
January 6, 18291915May 4, 189712268Leerdam, , ,June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Trijntje Jacobs De Jong
October 16, 18541650June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Waltje De Jong
July 28, 1876143Heeg, , ,1June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Wietsche Taedes De Jong
17972230June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.
Wypkje De Jong
18461740June 9, 2013 - 5:32:49 p.m.