Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Op website Mormonen komt Balthazar Muurling tweemaal voor namelijk in 1730 en 1733 met exacte doopda… 1 0 0 0 Never
Aangegeven 17-3-1884. 1 0 0 0 Never
Hij werd geboren op het Koeverterhuis. 1 0 0 0 Never
Hij was bij overlijden weduwnaar. 1 0 0 0 Never
Overlijdensakte 154 Menaldumadeel. Nog te checken of het inderdaad deze Jan betrof. Hij was bij over… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
van haar overlijden wordt in een advertentie kennis gegeven door haar broer B.T. Bokma. Een aanwijzi… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Bij huwelijk uit Ysbrechtum. 0 0 0 0 Never
Bij eerste huwelijk uit Nijhuizum. 1 0 0 0 Never
Bij eerste huwelijk afkomstig van Nijhuizum, bij tweede huwelijk uit Heeg. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Een achterkleinzoon van dit echtpaar is Anske Bouman te Rotterdam, van wie een aantal aanvullende ge… 1 0 0 0 Never
Hij nam in 1811 de familienaam Kuipers aan en had toen 1 kind,Douwe, 3 jaar. 0 0 0 0 Never
Zie voor nageslacht Friese Kwartieren pag. 42. 1 0 0 0 Never
Nog te checken of hij inderdaad een broer is van Elske. 1 0 0 0 Never
Haar overlijdensadvertentie wordt ondertekend met "kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen". 1 0 0 0 Never
Hij was van 1679 tot aan zijn dood gebruiker van plaats no. 9 te Oppenhuizen, eigendom van het Old B… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij verkoopt op 5-12-1844 een huis te Langweer. 1 0 0 0 Never
Marten en Beeuwkjen (Beukjen) deden beide belijdenis op 11-5-1738 in de Nederduitsche Gereformeerde… 1 0 0 0 Never
Belijdenis te Oppenhuizen/Uitwellingerga 26-5-1699 1 0 0 0 Never
Belijdenis te Uitwellingerga 20-8-1699. Nog lidmaat aldaar 22-9-1708. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij komt niet voor in het quotisatiekohier Wijmbritseradeel 1749. Was toen mogelijk al overleden. 1 0 0 0 Never
Op 1-3-1716 werd Jentie Sipkes uit Uitwellingerga als curator aangesteld over het toen 21-jarige wee… 1 0 0 0 Never
Bij de volkstelling van 1744 werd Pyter Pyters' weduwe te Oppenhuizen "insolvent" bevonden, en telde… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Quotisatie 1749: Tjetske Gerrits, Oppenhuizen, onderhouden. Gezin 1 + 2. 1 0 0 0 Never
Zijn eerste kind werd pas 2 maanden na haar geboorte gedoopt. Dit kind werd geboren ruim een maand n… 1 0 0 0 Never
Beiden deden op 5-5-1708 belijdenis in de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente van Ysbrechtum-Tjalhu… 1 0 0 0 Never
Beiden deden belijdenis op 9-2-1731 in de Nederduitsche Gereformeerde gemeente van Oppenhuizen/Uitwe… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Gezien leeftijdsverschil met echtgenoot en geboortedatum eerste kind kennelijk een "gedwongen" huwel… 1 0 0 0 Never
Belijdenis 30-1-1728 te Oppenhuizen/Uitwellingerga. 1 0 0 0 Never
Zij waren op 7-10-1695 beiden Nederduitsch Gereformeerd lidmaat te Nijland. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
In de kerk te Nijland een grafsteen van Aege Buwes Bruynsma (overl. 13-12-1730). Vermoedelijk een br… 1 0 0 0 Never
Zij was op 7-9-1732 als weduwe nog lidmaat te Nijland. 1 0 0 0 Never
Grafsteen in de kerk te Nijland: "Anno 1739 den ..0 april is in den heere gerust den eersame Ytje Py… 1 0 0 0 Never
Quotisatiekohier: Nijland, Sytske Bruinsma, ontvangerse, welgestelt, gezin van 4 volw. 1 0 0 0 Never
In het quotisatiekohier 1749 komt hij onder Jutrijp voor als "arm vrijgesel". 1 0 0 0 Never
Belijdenis, samen met echtgenote, op 3-5-1756 in de Nederduitsch Hervormde gemeente van Oppenhuizen/… 1 0 0 0 Never
In 1764 en 1765 gebruikt hij de familienaam De Haan, en in 1771 Venema. 1 0 0 0 Never
Doop en belijdenis noch in Sneek noch in Wijmbritseradeel gevonden. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
HEEF haar lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap. 0 0 0 0 Never
In 1811 nam Pier Remmelts voor de mairie Langweer de familienaam Visser aan. Hij had toen 6 kinderen… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Sneek. 2 0 0 0 Never
Belijdenis, samen met echtgenote, Pasen 1783. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Nes (Ut.) 2 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij nam in 1811 de familienaam Zondervan aan. 1 0 0 0 Never
Hij neemt in 1811 de familienaam Zondervan aan, en heeft dan 1 kind Ulbe, oud 1 jaar.Hij woont dan t… 1 0 0 0 Never
Belijdenis 21-5-1813 Goenga. 1 0 0 0 Never
Wate en Yke werden op 1-4-1801 aangenomen als lidmaten van de Nederduitsch Gereformeerde gemeente va… 1 0 0 0 Never
Hij nam op 31-12-1811 voor de mairie te Nijland voor zich en zijn acht (in leven zijnde) kinderen de… 1 0 0 0 Never
Volgens D. van Dijk was hij een neef van zijn vrouw. 1 0 0 0 Never
In haar overlijdensakte wordt zij Velling genoemd, maar haar broer Schelte wordt bij zijn overlijden… 1 0 0 0 Never
Volgens genealogie Koopmans/Repko had het echtpaar 13 kinderen. Er ontbreekt dus nog 1. 1 0 0 0 Never
Op 16-jarige leeftijd werd hij onderwijzer in Oppenhuizen. 1 0 0 0 Never
Uit Grote Winkler Prins deel 13: "Amerikaans economm van Nederlandse afkomst, promoveerde in 1936 te… 1 0 0 0 Never
Dr. Jan Koopmans was een bekend theoloog. Hij overleed aan het eind van de oorlog als gevolg van een… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Zij namen in 1811 de naam Wiersma (= van (Offinga)wier) aan. Namen nog uit te zoeken. 1 0 0 0 Never
Hij was in 1826 kerkeraadslid, later kerkvoogd, in Loenga 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij was bij overlijden ongehuwd. 2 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Het echtpaar had geen kinderen. 1 0 0 0 Never
Uit dit huwelijk geen kinderen. 2 0 0 0 Never
Komt niet voor in register naamsaannemingen 1811 ( zijn zoon wel) en dus waarschijnlijk voor 1811 ov… 1 0 0 0 Never
Uit rouwadvertentie moeder blijkt dat de dochter de voorletter A. had en getrouwd was met J. Hoekstr… 1 0 0 0 Never
Beiden deden op 16-4-1841 belijdenis in de Nederduitsche Gereformeerde gemeente van Oosthem-Abbega-F… 1 0 0 0 Never
Haar familienam komt in trouwakte voor als Hibma 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Omdat zij bij het overlijden van haar vader nog minderjarig was , werd tot voogd benoemd Eelke Anes… 1 0 0 0 Never
Er waren tenminste 5 kinderen. 1 0 0 0 Never
Bij zijn overlijden was hij gehuwd. 1 0 0 0 Never
Hij nam voor de Mairie Nijland de familienaam De Jong aan, en verklaarde 4 kinderen te hebben: Ukjen… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Bij haar overlijden was zij ongehuwd 1 0 0 0 Never
Hij nam in 1811 de familinaam Wiersma (van (Offinga)wier) aan. Hij had toen blijkbaar (nog) geen kin… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Bij doop van zoon Pier was hij diaken in Idskenhuizen. 1 0 0 0 Never
Zie Friese Kwartieren Veldhuid-Dijkstra. 1 0 0 0 Never
Hij nam voor de mairie Nijland de familienaam Wiersma aan, en had toen twee kinderen: Harmen en Imkj… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Lemmer. 0 0 0 0 Never
Hij bevestigde voor de mairie Nijland de familienaam Wiersma, en had toen geen kinderen. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Lemmer. 2 0 0 0 Never
Afkomstig uit Leeuwarden. Attestatie afgegeven (naar Lemmer?) 16-6-1734. 1 0 0 0 Never
Geboren drie weken voor allerheiligen 1724. 1 0 0 0 Never
Blijkens zijn orbituary in de Grand Rapids Press van 9-6-1988 liet hij geen vrouw of kinderen na. 1 0 0 0 Never
Geboorte- en overlijdensdata zijn ontleend aan de Social Security Index, maar zijn niet geheel zeker… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Gegevens uit advertenties bij Friedoc. 1 0 0 0 Never
Zij woonden in 1771 in Idskenhuizen (?). 1 0 0 0 Never
Hij wordt genoemd als toeziend voogd voor zijn nichtje Kenauw Lolkes Koopmans. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Zij woonden bij hun 30-jarige echtvereniging in 1906 blijkens een desbetreffende advertentie in Roor… 1 0 0 0 Never
Volgens overlijdensakte was zij bij overlijden gehuwd. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Er is nog een Gorrit Goot, geboren 2 juni 1874 te Sneek, zoon van Hessl Goot en Trijntje Hasinga.… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Afkomstig uit Baard. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Voor de mairie Bozum neemt hij aan (of bevestigt) hij de familienaam Bijlsma. 1 0 0 0 Never
Hij neemt aan (of bevestigt) de familienaam Bijlsma, en woont dan in Burgwerd. 1 0 0 0 Never
Haar bestaan blijkt uit de overlijdensadvertentie van haar moeder in de Leeuwarder Courant van 13-1-… 1 0 0 0 Never
Zie akte naamsaanneming vader. Hij is dan 3 jaar. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Geemigreerd naar Canada 1948. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Sunday, June 9, 2013 7:53 PM
Hij komt niet voor onder de naamsaannemingen en zal dus voor 1811 zijn overleden. Wel komt voor ene… 1 0 0 0 Never
Volgens de quotisatiekohieren 1749 bestond zijn gezin toen uit 7 personen boven 12 jaar en 3 kindere… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
In overlijdensakte wordt zijn voornaam gespeld als Sas 1 0 0 0 Never
Klaas was weduwnaar van Korneliske Venema. Hij was een buitenechtelijk kind van zijn moeder. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij nam voor de mairie Bozum de familienaam Bijlsma aan. 1 0 0 0 Never
Bij zijn huwelijk had hij al de naam Fortuin. 0 0 0 0 Never
Belijdenis 21-2-1714 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
OPM 0 0 0 0 Never
Opschrift op grafzerk op kerkhof te Jorwerd: "Anno 1736 den 20 january is in den heere gerust de eer… 1 0 0 0 Never
In het quotisatiekohier komt hij onder Oosterlittens voor als " Lieuwe Pytters, glasemaker, zeer ger… 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in het quotisatiekohier onder Oosterlittens, met de kwalificatie "hospes, kan kost win… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
In haar overlijdensakte wordt zij Sjoukje Eisma genoemd, weduwe van Johannes Scheltes Vellinga en ge… 1 0 0 0 Never
Haar naam wordt ook gespeld als Folku Pijtters. 1 0 0 0 Never
De genoemde huwelijksdata zijn vermoedelijk de data van afkondiging, omdat zij zijn ontleend aan het… 1 0 0 0 Never
Komt voor in het lidmatenboek van de Waterlandse Doopsgezinde gemeente Westzaan. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Uit het lidmatenboek van de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente Westzaan 1706-1811 (aangelegd in 1793)… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Zie voor haar voorgeslacht kwartierstaat Schotanus. Haar vader was Gerrit Anskes Schotanus, zoon van… 1 0 0 0 Never
Zij overleed bij de geboorte van het eerste kind 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij emigreerde ca. 1924 naar Michigan USA. 1 0 0 0 Never
Zie zijn grafsteen in de kerk te Oostermeer, waarop zijnoverlijdendatum en een grafgedicht. 0 0 0 0 Never
Naam wordt ook geschreven als Kupeerus. 1 0 0 0 Never
Overleed aan TBC. Vernoemd naar de eerste vrouw van Hendrik de Vries. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Had een pleegkind E. Dijkstra (info uit een overlijdensadvertentie van E. Dijkstra). 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Aantekening bij overlijden: "weduwe van Johannes Scheltes Vellinga en geboren te Ureterp". Leeftijd… 1 0 0 0 Never
Een kleindochter van Maaike de Vries is Gerda Pieterse, van wie deze gegevens afkomstig zijn. 1 0 0 0 Never
Zie voor hun woningen in Oosterlittens Jolt Oostra Rzn. "DeGeschiedenis van Oosterlittens", pag. 16… 0 0 0 0 Never
Huwelijk werd ontbonden bij vonnis van arrondissementsrechtbank te Haarlem dd. 11-11-1947 1 0 0 0 Never
Het echtpaar verhuisde op 30 juli 1757 naar Franeker. 0 0 0 0 Never
Tweelingzuster van Okjen. 1 0 0 0 Never
Belijdenis te Jorwerd 21-2-1714 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Belijdenis 17-5-1754. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Afkomstig uit Coevorden. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk wordt vermeld dat hij dan 20 jaar is, zoon van Jan Ids Idsardi en bijzitter van Baarder… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk wordt vermeld dat zij dan 17 jaar is, en dochter van Abel Wiarda, secretaris van Baard… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Uit de Leeuwarder Courant 17-7-1756: "In de kerk te Oosterlittens aan de pilaar van de trap naast aa… 1 0 0 0 Never
Belijdenis 17-2-1769. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij nam voor de mairie Langweer de familienaam Bootsma aan, en verklaarde de volgende kinderen te he… 1 0 0 0 Never
Zij komen voor in lidmatenboek Achlum met vermelding "va oudega/Idsega ca. juni 1751, predikant". 1 0 0 0 Never
Naam ook geschreven als Hoitema. Was boer bij Oudeschouw onder Akkrum, op de plaats waar zijn oudere… 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Ontleend aan genealogische kladaantekeningen bij Friedoc. 1 0 0 0 Never
Hij kocht in 1801 de bakkerij in de buren die eigendom was van Ids Idsardi en Tjomme Yntes (Kingma)… 1 0 0 0 Never
Hij woonde van 1804-1819 op boerderij no. 8 in de buurtschap Tjeintgum, en daarna tot zijn overlijde… 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in de gezinsklapper van Jorwerd.Hierbij wordt geen naam van de echtgenote genoemd. 1 0 0 0 Never
In 1783 wordt bij haar naam de familinaam De Blauw vermeld. 1 0 0 0 Never
In 1738 is hij bewoner van boerderij no. 38 in de buurtschap Fons, en wordt hij genoemd "secretaris… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Jorwerd. 2 0 0 0 Never
Afkomstig uit Franeker. 1 0 0 0 Never
Hij tekent bij notaris Ster in Hoogwoud als JacobHendriks Schuitemaker, en is afkomstig uit Aartswo… 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Hij neemt in 1811 de familienaam Bootsma aan, en woont dan in Langweer. 1 0 0 0 Never
In overlijdensregister Jorwerd wordt zij vermeld als "weduwe van Mink Freerks" Hij moet dus eerder z… 1 0 0 0 Never
lijkens huwelijksakte was hij toen Mr. mesmaker. 1 0 0 0 Never
Zijn doop komt twee keer voor op vrschillende plaatsen inDoniawerstal. 0 0 0 0 Never
Zie genealogie Terpstra, deel 2.. 1 0 0 0 Never
Zie voor haar voorgeslacht genealogie Terpstra, deel 2. 1 0 0 0 Never
Zie genealogie Terpstra, deel 2. 1 0 0 0 Never
Zie genealogie Terpstra, deel 3. 1 0 0 0 Never
Bron en verdere gegevens: Genealogie Terpstra 1 0 0 0 Never
Zie ook family site Sjollema in www. ancestry.com 0 0 0 0 Never
Hij nam voor de mairie Jorwerd de familienaam Oostra aan, en had toen een zoon Gialt, 5 jaar oud. Hi… 1 0 0 0 Never
Begraven 1 apr 1794 Zutphen. 0 0 0 0 Never
Deze Gialt, later blijkbaar geschreven als Jolt, was de betovergrootvader van Jolt Roelofs Oostra, d… 1 0 0 0 Never
Haar broer Jan neemt de naam Boelens aan. 1 0 0 0 Never
van 1826 tot 1832 woonde hij als eigenaar op Fondensera state te Jorwerd. Na hem woonde daar zijn zw… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Hij woonde van 1732-1762 als eigenaar op Fondensera state te Jorwerd. In het quotisatiekohier 1749 k… 1 0 0 0 Never
Hij was in 1698 boer op de boerderij Klein Fons. Verondersteld een zoon te zijn van Thomas Sakes Tje… 1 0 0 0 Never
In het overlijdensregister van Ds. Martinus Laurman, die van 1733-1785 predikant te Jorwerd was, en… 1 0 0 0 Never
Hij kocht in 1800 het huis van zijn in 1799 overleden oom Ids Idsardi. 1 0 0 0 Never
van voor 1708 tot 1713 boer op Groot Hesens. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Gedoopt 12-5-1866 1 0 0 0 Never
Hij woonde in de Langstraat in Gaastmeer 1 0 0 0 Never
Op de lijst van patriotten (de toenmalige republikeinse, anti-oranjegezinde en profranse ploktieke g… 1 0 0 0 Never
Overleden aan tbc. 1 0 0 0 Never
Werkte bij Wildschut Scheepswerf in Gaastmeer en al;s kopersmid in Warns. 1 0 0 0 Never
Emigreerde ca, 1912 naar Michigan. 1 0 0 0 Never
Overleden aan tbc. Begraven op begraafplaats Vredenhof in Amsterdam 1 0 0 0 Never
Overleden aan tbc 1 0 0 0 Never
Tweeling? 1 0 0 0 Never
Afgezonderd en eenzaam persoon. leed aan "mental illness". Leerde nooit goed Engels. Doodsoorzaak ha… 1 0 0 0 Never
Doodsoorzaak longkanker 1 0 0 0 Never
Kwam om bij auto-ongeluk 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij neemt in 1811 de familienaam Bootsma aan. 1 0 0 0 Never
Heeft slechts 6 uur geleefd. 1 0 0 0 Never
Overleden aan kanker. 1 0 0 0 Never
Uit gegevens van Joan Redeker, Titonka, Iowa US 1 0 0 0 Never
In 1929 verhuisde Rigtje van Sneek naar Velsen. 1 0 0 0 Never
Bekend als "Roy" in USA. Hij arriveede als emigrant in New York op 26-2-1902 met het ss. "Rotterdam"… 1 0 0 0 Never
Hij was in 1556 voogd over de kinderen van Gabbe Baernds (zijngrootvader?) en Johanna Hendriksdr. va… 0 0 0 0 Never
Zou de voornaam niet Adriaantje moeten zijn? 1 0 0 0 Never
Deze persoon en nageslacht tot Remmelt Piers ontleend aangenealogie van Gelderen, zie www.vangeldere… 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Gegevens van Pieter Terpstra 1 0 0 0 Never
Hij was varansgezel te IJlst. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Oppenhuizen. 2 0 0 0 Never
Zij kwam met haar ouders van Woudsend naar IJlst op 31 mei 1905 en vertrok 4-12-1908 van IJlst naar… 1 0 0 0 Never
Afkomstig van Ferwoude. 0 0 0 0 Never
Hij vertrok op 16-5-1908 van IJlst naar Zwijndrecht en keerde vandaar op 4-7-1908 terug in IJlst. Op… 1 0 0 0 Never
Zowel hij als zijn vrouw maken op 20-6-1911 een testament voor notaris R. Mulder te Heeg. 1 0 0 0 Never
Zij vertrok op 12-5-1893 naar Langweer, op 12-5-1896 naar Sloten en op 13-9-1898 naar Bolsward.. 1 0 0 0 Never
12-5-1896 naar Teroele, een jaar later naar Hommerts, 24-9-1898 naar Sneek. Vermoedelijk vertrekt hi… 1 0 0 0 Never
Edelman te Rottum. Hij sneuvelt in 1498 bij Laaksum tegen deSaksische troepen. 0 0 0 0 Never
Bij huwelijk woonde zij te Indijk. 1 0 0 0 Never
Testament dd. 5-12-1922 voor notaris R. Mulder te Heeg. 1 0 0 0 Never
Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op 19-11-1906 in Kent County, Michigan USA. Gertie wa… 1 0 0 0 Never
Huwelijk met Rients Joustra ontbonden door scheiding. 1 0 0 0 Never
Hij woonde bij huwelijk in Lekkum. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk afkomstig uit Oppenhuizen. Bij overlijden was zij 76 jaar. 1 0 0 0 Never
Zij woonde bij huwelijk "onder de klokslag van Leeuwarden". 1 0 0 0 Never
Haar leeftijd bij overlijden wordt opgegeven als 76 jaar, dus twee jaar ouder dan het volgens doopbo… 1 0 0 0 Never
Het is niet zeker of dit echtpaar de ouders van Bauk Anes en de andere genoemde kinderen zijn. 1 0 0 0 Never
Dit is een veronderstelde persoon, gebaseerd op naamgeving kinderen en kleinkinderen. 1 0 0 0 Never
In de volkstelling 1714 komt onder Oosterlittens voor ene Ede Anes, met een gezin van 4 personen bov… 1 0 0 0 Never
In de volkstelling 1714 komt onder Oosterlittens voor Ede Anes met een gezin van 4 personen boven 7… 1 0 0 0 Never
In de volkstelling 1714 komt onder Oosterlittens voor Hendrik Anes, met een gezin van 4 personen bov… 1 0 0 0 Never
Op 5-6-1744 trouwt ene Gerben Thomas Brouwer te Oldeboorn metNeeltje Pytters Lase uit Heerenveen. Tw… 0 0 0 0 Never
Belijdenis 1722 1 0 0 0 Never
Belijdenis 15-2-1707 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Oldeboorn. 0 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Langweer of Woudsend. In Woudsend was de eerste proclamatie. 1 0 0 0 Never
p 7 Aug 1956 van de persoonskaart van Cornelis Schuitemaker afgevoerd. 1 0 0 0 Never
Mogelijk overleden bij geboorte tweede kind, die naar haar vernoemd zou kunnen zijn. 1 0 0 0 Never
In doopklapper staat als naam Riemkjen. Tweelingzusje van Hinke. 1 0 0 0 Never
Bij naamsaanneming vader werd hij opgegeven als te zijn 26 jaar. Er is dus een leeftijdsverschil t.o… 1 0 0 0 Never
Uit dit huwelijk 5 kinderen. 1 0 0 0 Never
Hij was een van de 14 boeren die in 1728 met sleden en paardenmet 128 vaten boter over de bevroren Z… 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Uit dit huwelijk 3 kinderen. 1 0 0 0 Never
Hij bevestigde in 1811 voor de maire te Nieuwland de familienaam Buma, waarbij hij verklaarde de vol… 1 0 0 0 Never
Hij nam kennelijk de familienaam van zijn moeder aan. 1 0 0 0 Never
Hij kwam van Wolsum. Bij huwelijk uit Hidaard. 1 0 0 0 Never
Hij wordt later Reinder Derks Duit (of Duut) genoemd, ziewebsite Mormonen.. 0 0 0 0 Never
p 15 Mei 1951 van de persoonskaart van C. Schuitemaker afgevoerd. 1 0 0 0 Never
In 1744 lidmaat te Wolsum. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Heerenveen. 0 0 0 0 Never
Zij was van Abbega. 1 0 0 0 Never
In 1698 pachter van het land van zijn vader in Goenga (vgls. genealogie Anthony Hofstede). 1 0 0 0 Never
In 1698 pachter op het land van zijn vader in Goenga. 1 0 0 0 Never
Hij bezat verschillende boerderijen in Wijmbritseradeel, o.a. in Abbega. 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in floreenkohier 1700 Oosthem als gebruiker van een stuk land aan de Bolswarder vaart.… 1 0 0 0 Never
Zie Frysk Ketiersteateboek De Vries/Reidsma. 1 0 0 0 Never
Hij was in 1832 eigenaar van perceel 281 te IJlst, aan het begin van het (huidige) Uilenburg. 1 0 0 0 Never
van Woudsend. 2 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Vertrok ca 1753 naar Wolsum 1 0 0 0 Never
Hij koopt op 28-10-1924 onroerend goed van zijn zuster Sjoukje en haar echtgenoot Rients Joustra te… 1 0 0 0 Never
Gecremeerd te Velsen (Westerveld). 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Wolsum. 1 0 0 0 Never
Hij woonde te Goingarijp en Haskerdijken en was van ca 1685 tot 1698 boer te Idaard. In 1680 woonde… 1 0 0 0 Never
In een acte van scheiding en deling dd. 8-8-1727 Wymbritseradeelis sprake van een "acte van donatie… 0 0 0 0 Never
In 1680 woonde hij in Goingarijp. In 1685 of 1686 huurde hij een boerderij met land te Idaard. Zie a… 1 0 0 0 Never
Dat zij Trijntje heet is een veronderstelling aan de hand van de naamgeving van de kinderen van zoon… 1 0 0 0 Never
Autorisatieboek Wijmbritseradeel, akte 272 dd. 8-8-1727: VaderAbe Hartzen, moeder: 1e vrouw Gerbrich… 0 0 0 0 Never
In doopboek vermeld dat zij "nae sijn eijgen moeder" werd vernoemd dus de moeder van de doopvader). 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Hommerts. 0 0 0 0 Never
Aantekening in doopboek: "De dopeling is genoemd naar haar eigen moeder". 1 0 0 0 Never
Autorisaties Baarderadeel, akte 52 dd. 24-6-1733: FreerkRommerts, timmerman, en Andries Pytters, bak… 0 0 0 0 Never
Hij was waarschijnlijk handelaar in allerlei goederen of een schuitemaker. 1 0 0 0 Never
Waarschijnlijk schipper van beroep, maar mogelijk ook handelaar in schepen. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Sneek. 0 0 0 0 Never
Hij had een turfschip dat hij in 1656 verkocht. Niet bekend of hij zelf schipper was, of in schepen… 1 0 0 0 Never
p 17 Juli 1940 van de persoonskaart van C. Schuitemaker afgevoerd naar Koudekerke. 1 0 0 0 Never
In het quotisatiekohier Utingeradeel komt voor Zytse Tjepkes te Akkrum (geen beroep of stand vermeld… 1 0 0 0 Never
In het quotisatiekohier Utingeradeel komt voor Zytse Tjepkes te Akkrum (geen beroep of stand vermeld… 1 0 0 0 Never
Zij woonde te Hommerts 1 0 0 0 Never
Hij was vroedsman en burgemeester te Workum tussen 1635 3n 1658. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Heeg. 0 0 0 0 Never
Nog checken of echtpaar zoon Rinse had. 1 0 0 0 Never
Aangenomen Heeg 3-9-1598. In 1611 kerkvoogd te Smallebrugge. 1 0 0 0 Never
Volgens het Floreenkohier 1700 waren Jentie Bauckes c.so.eigenaar van "Hille Meyns Leegh Landt" onde… 0 0 0 0 Never
Hij was in 1640 medeeigenaar en gebruiker van zathe no. 34 te Hommerts. 1 0 0 0 Never
Hij heeft in Haskerdijken gewoond. 1 0 0 0 Never
Zij overlijdt waarschijnlijk bij de geboorte van het jongste kind, gezien de naamgeving. 1 0 0 0 Never
Bij overlijden is zij 80 jaar en weduwe. 0 0 0 0 Never
Afkomstig uit Niebert (Gron.) 1 0 0 0 Never
Vroegere adressen: Zijlweg 109, Haarlem, Nederland 1 0 0 0 Never
Hij woonde voor 1649 in Lutkewierum. 1 0 0 0 Never
Het tweede en derde kind zijn uit een tweede huwelijk; naam moeder onbekend. 1 0 0 0 Never
Zij wordt genoemd als moeder van dochter Ymkjen (website Mormonen). 1 0 0 0 Never
Hij was boer in Abbega. 1 0 0 0 Never
Bij zijn huwelijk met Jetske Piers was hij weduwnaar. 0 0 0 0 Never
Hij nam voor de mairie Heeg de familienaam Abbema aan, woonde toen in Abbega en verklaarde de volgen… 1 0 0 0 Never
Zie verder geslacht Cnossen. 1 0 0 0 Never
In het register van de Personele Impositie 1578 komt onder Workum voor 1 0 0 0 Never
In het Register van den Aanbreng van 1511 wordt in Oldeghae in de Grietenij Wymbritseradeel, niet ve… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Sneek. 0 0 0 0 Never
Hij had meerdere kinderen 1 0 0 0 Never
Grafsteen bij de kerk van Bozum: "Anno 1752 den 7 november is inden heere gerust den eersame Luitien… 0 0 0 0 Never
Hij had behalve Sibolt nog een zoon en tenminste twee dochters. 1 0 0 0 Never
Verloofd op 6 September 1941 1 0 0 0 Never
Zie voor verder nageslacht dossier Schaafsma pag 007 e.v. 1 0 0 0 Never
Zie voor huwelijken en verder nageslacht dossier Schaafsma pag. 006. 1 0 0 0 Never
Zie voor verder nageslacht dossier Schaafsma pag. 009 e.v. 1 0 0 0 Never
In 1640 eigenaar van stem 25 en 29 te Abbega en 16 te Oosthem. Zijn zoon Tiaerdt Sybolts is gebruike… 1 0 0 0 Never
Zie voor verder nageslacht dossier Schaafsma pag. 008 e.v. 1 0 0 0 Never
Ouders niet zeker. Veronderstelling op basis naam en plaats, encuratorbeneming van Holcke Douwes, de… 0 0 0 0 Never
In 1605 genoemd als curator over de weeskinderen van zijn zuster Rieme. 1 0 0 0 Never
Grafsteen in de kerk van Abbega. 1 0 0 0 Never
Er is een grafsteen van hem in de kerk te Abbega: "Anno 1655 den 10 january sterf de eersame Tierd S… 1 0 0 0 Never
Voornaam ook geschreven als Ancke. 1 0 0 0 Never
De families van Haersma Buma en Hopperus Buma onlenen hun naam aan deze Antie. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Getrouwd in de Kloppersingelkerk te Haarlem 1 0 0 0 Never
Nog nader te checken of dit inderdaad de echtgenote is. 1 0 0 0 Never
Na overlijden van zijn vader geboren en naar hem vernoemd. 0 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Heerenveen. 2 0 0 0 Never
Zij wordt ook Johanna genoemd. 1 0 0 0 Never
Grafsteen in de kerk van Midlum: "Ao 1706 den 3 7ber stierf déerbare Johantie Tjaerds Buma weduwe va… 1 0 0 0 Never
Grafsteen in de kerk van Midlum: "Anno 1695 den 18 majus sterf de eersame Johannis Sjoerds Hannema o… 1 0 0 0 Never
Er waren nog 7 jong overleden of doodgeboren kinderen. 1 0 0 0 Never
Hij was waarschijnlijk stalhouder en werkte voor kolonel Jacobvan Roussel. 0 0 0 0 Never
Er waren nog 2 jong overleden kinderen. 1 0 0 0 Never
Er waren meer kinderen, zie dossier Schaafsma. 1 0 0 0 Never
Bij haar overlijden wordt vermeld dat zij toen 56 jaar was en 5 kinderen en 2 kleinkinderen had. 1 0 0 0 Never
Zie voor verder nagelslacht Frysk Ketiersteateboek Bootsma/Zijsling. 1 0 0 0 Never
In ondertrouw gegaan te Haarlem. Getrouwd voor de burgelijke stand op 21 october 1971 te Berkhout en… 1 0 0 0 Never
Bij haar overlijden was zij gehuwd. 2 0 0 0 Never
Bij huwelijk Jantje woonden zij in Winsum. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk wordt zijn naam vermeld als Buyini, maar bijondertrouw als Buyink. 0 0 0 0 Never
Uit gegevens volkstelling 1889/90 1 0 0 0 Never
Zijn jongere broer Durk trouwde met Eelkje Scheweer, de jongere zuster van zijn vrouw Sibbeltje. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Jutrijp. 0 0 0 0 Never
Haar zuster Eelkje trouwde met een broer van echtgenoot Hylke. 1 0 0 0 Never
Op 21 juni 1859 ging zij inwonen bij haar grootmoeder Jetske in Heeg. Zij kwam toen van Oppenhuizen,… 1 0 0 0 Never
Hij was bij zijn overlijden gehuwd. 1 0 0 0 Never
Geboren na overlijden van zijn vader, vandaar de naam Jacob. 1 0 0 0 Never
Zij bleef ongehuwd. 2 0 0 0 Never
Op 28-11-1908, dus direct na zijn huwelijk, vestigt hij zich vanuit Zwijndrecht in Rotterdam. Op 17-… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Tjerkwerd. 0 0 0 0 Never
Mogelijk had hij nog een zoon Jan, getrouwd met Trijntje Jacobs,vroedvrouw, en een zoon Cornelis, ge… 0 0 0 0 Never
e namen van de kinderen zijn uit de rouwkaart van Theodoor Johannes 1 0 0 0 Never
In genealogie Canrinus geboortedatum 3-1-1896. 1 0 0 0 Never
Hij diende in het legen van Napoleon. Bij de militaire gegevens wordt als naam van zijn moeder opgeg… 1 0 0 0 Never
Bij haar doop als volwassenen was zij huishoudster bij DouweJohannes' te Oudega. 0 0 0 0 Never
Ontleend aan register naamsaannemingen Sneek. 1 0 0 0 Never
Op 16-11-1781, hij is dan 18 jaar, wordt in het autorisatieboek van Sneek Syds Oldendorp, oud schepe… 1 0 0 0 Never
Naam komt ook voor als Overdijk en Overrijke. 1 0 0 0 Never
Hij vestigt zich in 1875 in IJlst als smidsknecht. Later begint hij een eigen smederij in het pand Z… 1 0 0 0 Never
Andere kinderen: Meije, Hendrik, Meine, Trijntje, Ytje, Maaike. 1 0 0 0 Never
In 1811 liet hij de familienaam Katsma registreren, eveneens voor zijn 5 broers en 2 zusters. Zelf h… 1 0 0 0 Never
In overlijdensakte heet zij Martje. 1 0 0 0 Never
De twee oudste kinderen lijken te zijn geboren voordat hij trouwde. Bij hun geboorte wordt wel Elske… 1 0 0 0 Never
Vroegere adressen: Molendwarstraat 5 Sassenheim, Nederland 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Harlingen. 0 0 0 0 Never
Hij werkte aanvankelijk op de trekschuit bij zijn vader. Op 20-jarige leeftijd begon hij een vrachtr… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Langweer. 0 0 0 0 Never
Zij kregen tenminste 5 kinderen. 1 0 0 0 Never
Geen huwelijk of overlijden van hem gevonden. 1 0 0 0 Never
Hij woonde van 1848 tot 1857 op Fondensera State te Jorwerd. 1 0 0 0 Never
Zij woonden op een boerderij genaamd Het Hemeltje aan het Ouddiep onder Goutum. Het was eigendom van… 1 0 0 0 Never
Hij komt ook voor met de toevoeging BREUTRICK 0 0 0 0 Never
Zij kreeg op 12-2-1847 een doodgeboren zoon (zie Kroniek van een Friese boer). 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk was hij afkomstig van Finkum. Na huwelijkattestatie naar Oosterwierum. 0 0 0 0 Never
In geboorte-akte de kantmelding "Rectificatie dd. 14 april 1860,de geslachtsnaam kind Bokma te veran… 1 0 0 0 Never
Hij kocht op 26-1-1915 een huis met erf te Leeuwarden voor fl.3537,- (Akte notaris Meulen te Stiens… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Een ouder zusje van haar met de naam Gelland was geboren op 11-12-1859 en overleden op 18-1-1860, 5… 1 0 0 0 Never
ron: Trouwadvertentie, 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk 29 jaar. Geboren Almenum. Bij overlijden was zij weduwe. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk 26 jaar 1 0 0 0 Never
Jacob Jansen had een broer Wijbe Jans, en die dus heel goed een dochter Apollonia of Pleuni gehad ku… 1 0 0 0 Never
Zij waren doopsgezind. 1 0 0 0 Never
Overlijdensdatum vlgs.lidmatenboek Vlaams Doopsgezinde gemeente Grouw 1 0 0 0 Never
Blijkbaar geboren voor huwelijk ouders. 1 0 0 0 Never
In geboorte-akte wordt naam moeder gespeld als Kampstra 1 0 0 0 Never
Bij haar huwelijk met Walle Koopmans had zij een kind genaamd Willem Visser, geboren 27-2-1901 te Am… 1 0 0 0 Never
Zij verhuisde op 3-1-1940 naar Hoorn. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Joure. 0 0 0 0 Never
Op 2 Dec. 1968 afgevoerd van de persoonskaart van J. van Pijpen naar Nieuw Zeeland. 1 0 0 0 Never
van hem huurde Jeen Sipkes Jager, oom van zijn vrouw, het boerderijtje in Drachten (zie aldaar). 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Hij woonde te Barrahuis onder Wirdum. 1 0 0 0 Never
Het bestaan van dit kind is een veronderstelling, zuiver gebaseerd op de naamgevingstraditie. 1 0 0 0 Never
Weesboek Wijmbritseradeel: 24-4-1668 Curatorbenoeming over dewezen van wijlen Hille Meijes en Janke… 0 0 0 0 Never
In computerbestand staat zij aangegeven als een dochter van Sijtse Pieters Idsinga en Kenau Anes Koo… 1 0 0 0 Never
Volgens Tresoar trouwde zij met Thomas Saakis Tjepkema uit Jorwerd. 1 0 0 0 Never
Komt voor in quotisatiekohier IJlst als "Hauke Yeftes, mr. bakker, wint zijn kost" en een gezin van… 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in het burgerboek van IJlst op 10-8-1744, met de aantekening "afkomstig uit Bolsward".… 1 0 0 0 Never
Dat hij de vader is van Anske Jans is niet geheel zeker.Argumenten pro: (1) Deze Jan had een zoon An… 0 0 0 0 Never
Hij kwam bij huwelijk van Slappeterp.Mogelijk was hij "menist" (volgens Cuperus). 1 0 0 0 Never
Waarschijnlijk geboren na het overlijden van zijn vader en naar zijn vader vernoemd. 1 0 0 0 Never
Volgens Sjoerd Cuperus is dit een broer van Freerk Jacobs. 1 0 0 0 Never
Zie FK De Vries-Beuker pag. 457. 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
De naam Buma is een van een patronym afgeleide familienaam: zoon van Buwe. Op dezelfde manier wordt… 1 0 0 0 Never
Volgens Sjoerd Cuperus was Frerk Jacobs curator voor deze Claes (naar aanleiding waarvan?). 1 0 0 0 Never
Belijdenis te Winsum 15-5-1681. 1 0 0 0 Never
In 1743 nog in Oppenhuizen 0 0 0 0 Never
Hij was van Folsgare. 1 0 0 0 Never
Belijdenis 1650, tegelijk met Ryme en Minck. 1 0 0 0 Never
Hij was de jongste van de vijf zonen. 0 0 0 0 Never
Hij is moelijk na 1942 overleden (komt nl. niet voor in computerbestand overledenen Friesland). 1 0 0 0 Never
Zie voor hem en zijn nageslacht "De neiteam fan Jancke Aerns enAnna Dircksdr." in Genealogysk Jierbo… 0 0 0 0 Never
Zij komt voor in Frysk Kertiersteateboek (pag. 426) als vrouw van Jan Freerks te Bozum. Het is niet… 1 0 0 0 Never
Zie Frysk Kertiersteateboek pag. 426 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk afkomstig van Poppingawier. 0 0 0 0 Never
Dat hij een zoon is van bovengenoemd echtpaar wordt afgeleid uit zijn eigen naam en patronym en uit… 1 0 0 0 Never
Belijdenis Rauwerd 16-4-1685. Vertrokken naar Poppingawier mei1686. 0 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Doopgetuige bij de doop van haar eerste dochter was haar zuster Romck, die gehuwd was met Claes Clae… 1 0 0 0 Never
Hij was in 1680 herbergier in Jorwerd. 1 0 0 0 Never
Zij was bij de doop van alle kinderen van haar dochter Hendrickje doopgetuige. 1 0 0 0 Never
Bij de doop van zoon Anske wordt alleen de vader genoemd. Dezepersoon als moerder is ontleend aan de… 0 0 0 0 Never
Hij was weduwnaar van Hiltje Oller. 1 0 0 0 Never
Hij was weduwnaar van Tetje Biersma. 1 0 0 0 Never
In de kadastrale gegevens Baarderadeel 1832 wordt hij genoemd als eigenaar van een huis met erf in W… 1 0 0 0 Never
Hij emigreerde in 1893 als vrijgezel naar USA (Grand Rapids). Hij was toen afkomstig van Makkum. 1 0 0 0 Never
Hij wordt genoemd in de orbituary van Rients als zijn broer (is dus een halfbroer). 1 0 0 0 Never
Cornelis was eerder gehuwd geweest met Dirkje Noordenbos, die op 19-3-1882 overleed. Uit dit huwelij… 1 0 0 0 Never
Hij was menist. 0 0 0 0 Never
Hij emigreerde in 1869 naar Iowa, USA. 1 0 0 0 Never
Geboren 's morgens 10 uur. Aangegeven 23-1-1871. 1 0 0 0 Never
Er zijn nog 6 andere kinderen, zie kwartierstaat Twijnstra. 1 0 0 0 Never
Zij stamt af van Karel de Grote (zie Gens Nostra 51, 1996, pag. 587-588). 1 0 0 0 Never
Er is een boedelscheidingsakte Rauwerderhem dd. 21-3-1664, 0 0 0 0 Never
Hij zou zijn overleden aan longontsteking na overboord te zijn gevallen. 1 0 0 0 Never
1676 lidmaat te Rauwerd, verhuist 1682 naar Akkrum, keert 1684vanuit Terhorne terug naar Rauwerd, wa… 0 0 0 0 Never
Zie verder gegevens Ton van Splunter onder Fortuin. 1 0 0 0 Never
Zie aantekening bij zoon Bouwe. 0 0 0 0 Never
Zie voor andere huwelijken en kinderen gegevens Ton van Splunter bij Fortuin. 1 0 0 0 Never
Op 6-5-1739 wordt conform het testament van haar vader JentieEverts dd. 11-2-1739 door het Gerecht R… 0 0 0 0 Never
Hij is de grondlegger van de schaatsenfariek Nooitgedagt te IJlst. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Sybrandaburen. 0 0 0 0 Never
Hij heeft na zijn faillissement nog bij Woudstra in IJlst gewerkt en vertrok in 1913 naar Utrecht. 1 0 0 0 Never
Hij was onderwijzer in Wanswerd en dorpsrechter aldaar. 1 0 0 0 Never
In huwelijksklapper Nieuwer Amstel 1883-1892 staat zij vemeld als Hendrica C. van Dam, getrouwd 11-5… 1 0 0 0 Never
Hij woonde te Hallum, en was bijzitter 1 0 0 0 Never
Hij was predikant te Achlum. 1 0 0 0 Never
Zie voor zijn voor- en nageslacht stamboom Idsinga. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Sneek. 0 0 0 0 Never
Hij had twee kinderen. 1 0 0 0 Never
Hij had drie kinderen. 2 0 0 0 Never
Hij kwam uit Tjerkwerd. 0 0 0 0 Never
Zij had geen papieren omtrent haar geboorte of doop, en haar ouders waren reeds overleden. Het aanta… 1 0 0 0 Never
Quotisatiekohier 1749: "welgesteld burger"; gezin van 1 volw. 1 0 0 0 Never
Hij staat dec. 1714 in het burgerboek van IJlst. 1 0 0 0 Never
Woonde in 1743 in Rauwerd. 0 0 0 0 Never
Hij heeft in Terneuzen gewoond. 1 0 0 0 Never
Naam wordt ook gespeld als Sybble Thommes. 1 0 0 0 Never
Op 30-12-1676 staat hij in het burgerboek van IJlst als "Inwoner", en daarvoor, op 31-12-1735 als ko… 1 0 0 0 Never
Quotisatie: "boterkoper, welgesteld" met gezin van 3 volw. + 3 k. 1 0 0 0 Never
Zij deed belijdenis op 11 dec 1763 en was toen nog ongehuwd. 1 0 0 0 Never
Hij behoorde in 1787 tot de vooraanstaande patriotten in IJlst. In 1789 werd hij door het Hof te Lee… 1 0 0 0 Never
Hij was in 1806 gemeenteraadslid in IJlst, tesamen met Pieter ten Kate en Walle Jans Oppedijk. Piete… 1 0 0 0 Never
Hij was getuige bij de doop van zijn grootmoeder Yje Wytzes, en bij de doop van de derde vrouw van z… 1 0 0 0 Never
Hij was getuige bij de doop van zijn grootmoeder Juliana Douwama. 1 0 0 0 Never
Hij legde in 1745 de eerste steen voor de boterwaag te IJlst, die in 1832 werd afgebroken om plaat t… 1 0 0 0 Never
Aantekening bij huwelijk" Hij is varensgezel. 1 0 0 0 Never
Ist während eine Bergtour in der nähe von Bernina gestorben 1 0 0 0 Never
Er is een executoriale verkoop op 17-04-1777 te Ureterp, waarbij Hauk (?) Sjoerds te Schraard en Wyb… 1 0 0 0 Never
In 1811 woonde zij in Hommerts. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Oosterlittens. 0 0 0 0 Never
Gegevens uit bestand Buma via internet. 1 0 0 0 Never
Durch selbstmord mit die Kinder ums Leben gekommen 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Langweer 1 0 0 0 Never
Er waren vier kinderen: Pieter, Eeltje, Korneliske en Sytze. 1 0 0 0 Never
Zie genealogie IJsselstein 1 0 0 0 Never
Zie genealogie IJsselstein. 1 0 0 0 Never
Waren de echtelieden achterneef/nicht van elkaar? 1 0 0 0 Never
Hij nam voor de mairie Woudsend de naam Cnossen aan en verklaarde 12 kinderen te hebben. Zie genealo… 1 0 0 0 Never
In quotisatiekohier komt voor Johan Sierks, arm boer te Jutrijp met drie personen boven 12 en drie b… 1 0 0 0 Never
Zie voor verdere bijzonderheden kwartierstaat Anne sjirks Cnossen. 1 0 0 0 Never
Hij was eerder getrouwd geweest met Lolck Riencksdr. 1 0 0 0 Never
Hij is in 1607 gebruiker van "9 lopen saienge, 4 koegras ende 50pond. meden" te Oudega uit het in 15… 0 0 0 0 Never
Afkomstig van Sneek. Zij werd in 1688 als volwassene gedoopt in Hommerts. Zij is na het overlijden v… 1 0 0 0 Never
Hij kocht in 1894 de scheepshelling aan het begin van deHoukesloot in Sneek (bij de Oppenhuizerbrug)… 0 0 0 0 Never
Ledig 1 0 0 0 Never
In 1657 is hij curator over de drie kinderen van zijn broer Upcke te Bolsward. 1 0 0 0 Never
Antie Hansen, weduwe van Johan Sierks Cnossen, verkoopt op 2-11-1669 1 1/2 pm land aan Lolke Pyters 1 0 0 0 Never
In 1617 is hij "mede gedeputeerde van Wijmbritseradeels contributie". 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Idskenhuizen. 0 0 0 0 Never
Zie over hem FK pag. 324. 1 0 0 0 Never
Grafsteen in de kerk te Hommerts: "1636 begraven Johan Wpkes Knossen deszelfs huisvrouw Jelke Bees d… 1 0 0 0 Never
Upcke is hoogstwaarschijnlijk een afstammeling van Johan Upkaz. toe Knossens, vermeld in 1495, zoon… 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in het register der Personele Impositie der stede Bolsward 1578 als Upcke Anez, met de… 1 0 0 0 Never
Zij komt voor in de rekening van de ontvanger der kloostergoederen 1606 als Mynts Wpcke Aenes wed. t… 1 0 0 0 Never
Verdere bijzonderheden op pag. 332 Frysk Ketiersteateboek. 1 0 0 0 Never
Er zijn hier twee mogelijkheden: Etha Sirixz, boer te Hommerts in 1511, of Etha Sibes, overleden 150… 1 0 0 0 Never
Trouwdatum onzeker, mede gezien geboortedata kinderen. 1 0 0 0 Never
Een andere mogelijkheid is Etha Sibes, overleden in 1508. Zie FK pag. 336. 1 0 0 0 Never
Er waren nog twee andere kinderen, Hill en Ids. 1 0 0 0 Never
Was zij een dochter van Johan Upckes Cnossen? 1 0 0 0 Never
Grafsteen in de kerk van Smallebrugge: "Anno 1651 den 21 iunius is in den heere gerust den eerbare Y… 1 0 0 0 Never
Zie Genealogysk Jierboek 1967, artikel Ds. D. van Dijk. 0 0 0 0 Never
Zij woonden in Hommerts 1 0 0 0 Never
Op 24 -1-1597 wordt hij als Age Juuws van Hommerts ingeschreven als burger van Sneek. Andere kindere… 1 0 0 0 Never
Lag met zijn schip in Holland toen hij overleed. 1 0 0 0 Never
Er is een grafsteen van hem en zijn vrouw in de Martinikerk te Bolsward. Zie voor verdere bijzonderh… 1 0 0 0 Never
Hij woont in 1632 te Poppingawier. 0 0 0 0 Never
Grafzerk in Broerekerk te Bolsward: "Anno 1558 de 27 octobris sterf .......me Iohan Wpkes Knossens". 1 0 0 0 Never
Hij laat in 1543 de sate Groot Knossens bouwen. 1 0 0 0 Never
Haar broer Jan Jenckes wordt na het overlijden van haar vader in1606 haar curator. Zij is dan "olt o… 0 0 0 0 Never
Hij werd op 22-12-1908, na het overlijden van zijn moeder, opgenomen in het gezin van Ruurd Koopmans… 0 0 0 0 Never
Woonde op "Litike Knossens". Zie voor verdere bijzonderheden kwartierstaat Anne Sjirks Cnossen. 1 0 0 0 Never
Zijn zwager Freerck Jenckes wordt in 1606 curator over hem. 0 0 0 0 Never
Hij woonde op Litike Knossens. Komt in 1497 voor in Sneker recesboeken. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk in Langweer. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Langweer. 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in quotisatiekohier IJlst 1749, met de kwalificatie "scheepstimmermansbaas, bestaat re… 1 0 0 0 Never
Hij woont in 1661 in Boksum. 0 0 0 0 Never
Bij huwelijk in Hommerts 1 0 0 0 Never
Hij nam voor de mairie Woudsend de familienaam De Jager aan. 1 0 0 0 Never
Zij komt niet voor bij de kinderen genoemd in de gezinsklapper Hommerts 1 0 0 0 Never
Jeen Sipkes Jager was in zijn jeugd fervent socialist, werd gereformeerd toen hij met Froukje van Ne… 1 0 0 0 Never
Gegevens van grafsteen. 1 0 0 0 Never
Hij was loteling in het leger van Napoleon, lichting 1809. 1 0 0 0 Never
Zij heet later Hotske Pieters Koopmans. 0 0 0 0 Never
Woont in 1643 in Weidum, in 1651 op Wiel bij Beers, in 1661 weerin Weidum. 0 0 0 0 Never
Bij overlijden ongehuwd. 2 0 0 0 Never
Hij was ongehuwd. 2 0 0 0 Never
Hij komt voor in het quotisatiekohier Hindeloopen als "boer, sober bestaen" en een gezin van drie vo… 1 0 0 0 Never
Of hij een zoon is van genoemde ouders is nog dubieus, ellicht uit eerder huwelijk van de vader. 1 0 0 0 Never
Hij trouwde dus met zijn nicht. 1 0 0 0 Never
Zie verder Genealogysk Jierboekje 1978, kwartierstaat Klaas J. Bekkema. 1 0 0 0 Never
Hij neemt in 1811 de familienaam Boelens aan en woont dan in Uitwellingerga. 1 0 0 0 Never
Hij neemt in 1811 de familienaam Boelens aan. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Ouders lijken niet juist. 1 0 0 0 Never
Boer in Kortehemmen. In 1704 naar Beets en in 1738 naar Terwispel. Ouderling in Boornbergum. 1 0 0 0 Never
Zie kwartierstaat Vellinga-De Vries in FK. 1 0 0 0 Never
Zie Frysk Ketiersteateboek pag. 178/179 1 0 0 0 Never
Tweelingbroertje van Houwkjen. 1 0 0 0 Never
Er is een boedelscheidingsakte van het gerecht Rauwerderhem dd.4-11-1706 van Baucke Jenties en Diuck… 0 0 0 0 Never
Hij is bij overlijden gehuwd. 1 0 0 0 Never
Hij was lid van de vroedschap in sneek 1 0 0 0 Never
Hij kwam uit Boornbergum. Na huwelijk met attestatie naar Boornbergum. 1 0 0 0 Never
Zij kwam uit Nijega S. 1 0 0 0 Never
In 1698 mede-eigenaar van stem 3 te Opeinde, in 1700 mede-eigenaar en boer op een sate in Noorderdra… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Zij was blijkbaar eerder getrouwd geweest met ene van Lienden. Zij had nl. een zoon Jan van Lienden,… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Hij was in 1581 kerkvoogd te Noorderdrachten. In 1615 hoort hij bij de "gemene feengenoten van de fo… 1 0 0 0 Never
Zie voor verder nageslacht kwartierstaat Koopmans-van Dijk. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Zie kwartierstaat vander Vee-Wouda. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Zie voor zijn nageslacht kwartierstaat Smids-Jager. 1 0 0 0 Never
Zie verder kwartierstaat Meulen-Algra. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Zie verder kwartierstaat Meer-Brandsma. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Hij was "menist", vermoedelijk overgegaan met zijn vrouw. 1 0 0 0 Never
Hij nam de naam Woude aan, woonde toen in Jelsum, en had drie kinderen: Trijntje 8, Klaas 7 en Geer… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
`Neemt in 1811 in Jelsum de familienaam Woude aan, en heeft dan drie kinderen: Trijntje 8, Klaas 7,… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Uit Oosterwierum. 0 0 0 0 Never
Quotisatie: Arbeyder te Ureterp, gezin 3 volw. + 5 k. Er ontbreekt dus nog een kind. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Zij was eerder getrouwd geweest met Hendrik van Lienden, van wie zij is gescheiden. 1 0 0 0 Never
Zij kwam bij huwelijk uit Duurswoude. 1 0 0 0 Never
Woonde in 1511 en 1552 in Harkema Opeinde 1 0 0 0 Never
Hij woonde te Surhuizum. 1 0 0 0 Never
Zij was in 1572 nog in leven. 1 0 0 0 Never
In 1627 leeft zij nog. 1 0 0 0 Never
Afkomstig van Friens. 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Zij was eerder getrouwd geweest met Arent Jans, smid, en trouwde na het overlijden van Jan Baukes me… 1 0 0 0 Never
Zie voor verdere nakomelingen kwartierstaat Brouwer_Damsma 1 0 0 0 Never
Woonde in 1743 in Grouw. 0 0 0 0 Never
Het echtpaar kreeg 7 dochters en 2 zoons. De oudste zoon, Hendrik, is de voorvader van het geslacht… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Afkomstig van Terzool 2 0 0 0 Never
Bij huwelijk van Wolsum. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Woonde eerst onder Roordahuizum, later op Barrahuis onderWirdum. 0 0 0 0 Never
Rimmer van Netten had later een klein boerderijtje aan de Eegracht te IJlst. 1 0 0 0 Never
Overlijdensdatum kan niet juist zijn. Op die datum overleed ene Otte Jans Schuurmans, oud 46 jaar, i… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk van Wolsum 1 0 0 0 Never
Er waren nog drie andere kinderen, zie genealogie Bonsma 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Lid van de doopsgezinde gemeente Bolsward. 1 0 0 0 Never
Afkomstig van Wons. Menist. 1 0 0 0 Never
Afkomstig van Wons. Doopsgezind. 1 0 0 0 Never
Er waren nog vijf andere kinderen, zie genealogie Bonsma 1 0 0 0 Never
Afkomstig van Bolsward. 1 0 0 0 Never
Ouders niet zeker, mede gezien namen kinderen. 1 0 0 0 Never
Hij neemt in 1811 de familienaam Wiersma aan, en woont dan in Engwier. 1 0 0 0 Never
Hij tekent bij notaris Ster in Hoogwoud als Jacob Hendriks Schuitemaker, en is afkomstig uit Aartsw… 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Hij neemt in 1811 officieel de naam Wiersma aan en tekent ook met die naam de huwelijksakte van zijn… 1 0 0 0 Never
Zie Genealogie De Vries-Beuker in FK. 1 0 0 0 Never
Woonde te Manrgum. 0 0 0 0 Never
Zie FK De Vries-Beuker, pag. 457. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Wirdum. 0 0 0 0 Never
In 1708 en 1718 eigenaar van en boer op stem 6 te Wons 1 0 0 0 Never
Afkomstig van Kimswerd. 1 0 0 0 Never
Blijkens een koopbrief had hij een broer Ane (in IJsbrechtum),een zuster Beyke (Beitske) getrouwd me… 0 0 0 0 Never
Zij ging van de N.H. kerk over naar de doopsgezinde kerk in IJlst. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk schippersgezel, later arbeider. 1 0 0 0 Never
Hij woonde bij huwelijk in Noorderdrachten 1 0 0 0 Never
Zij kwam uit Ureterp. Bij huwelijk is haar naam Mootske Johannis'. Gezien de weinig voorkomende naam… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Ureterp. 1 0 0 0 Never
Naam Nieukerk komt voor in akte dd. 15-2-1753 voor notaris Gerrit Ster in Hoogwoud. 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Geen naamsaanneming gevonden. Bij overlijden echtgenote wordt hij evenwel Roelof Popkes Zandwijk gen… 1 0 0 0 Never
Bij overlijden echtgenote woonde hij in Haskerland, bij zijn overlijden in Nijehaske. 1 0 0 0 Never
Quot. 1749: boer, goed reuw en beslag, Tirns, 4 + 5. 0 0 0 0 Never
Bij huwelijk woonde zij in Zuiderdrachten. 1 0 0 0 Never
Er is een akte dd. 13-5-1706 van het Nedergerecht Rauwerderheminzake "scheiding van de goederen die… 0 0 0 0 Never
Bij overlijden was zij 85 jaar en weduwe. 1 0 0 0 Never
Belijdenis 21-2-1830 Nijehaske. 1 0 0 0 Never
Eigenaar van en boer op stem 7 te Terhorne. 1 0 0 0 Never
Er is in 1749 ene Jan Wessels, welgesteld boer te Driesum. Dezelfde? 1 0 0 0 Never
Lidmaat menniste gemeente Kromwal. 0 0 0 0 Never
Bij overlijden was hij 47 jaar en weduwnaar. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk in Ypecolsga. 1 0 0 0 Never
Voornaam soms gespeld als Gertje of als Gerke. 1 0 0 0 Never
DOET Durkjen 0 0 0 0 Never
Gegevens van dit echtpaar en voorouders ontleend aan genealogie familie Wiersma. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Ypecolsga. 2 0 0 0 Never
In het doopboek van Molkwerum staat de datum 20-2-1788 (is dit de doopdatum?), in de Woude, hsv Jell… 1 0 0 0 Never
Dat hij een zoon is Taede Annes is een veronderstelling,gebaseerd op de latere gemeenschappelijke fa… 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:44 AM
Jong overleden. 2 0 0 0 Never
Hij was in 1814 een van de aangevers van het overlijden vanTrijntje Piers, weduwe van Tjepke Geerts… 0 0 0 0 Never
jong overleden. 1 0 0 0 Never
Zij neemt in 1811 voor haar kinderen de familienaam De Koe aan. 1 0 0 0 Never
Hij was een van de twee aangevers van het overlijden vanTrijntje Piers. De vraag is of er een famili… 0 0 0 0 Never
Afkomstig uitMakkum. 1 0 0 0 Never
Trijntje afkomstig uit Hindeloopen 1 0 0 0 Never
In 1737 woonde hij in Ureterp aan de Vaart. 1 0 0 0 Never
Naam volgens website Mormonen en website www.simonwierstra.nl. 0 0 0 0 Never
Zie naamsaannemingen Sneek 1 0 0 0 Never
In Frysk Kertiersteateboek staat als vader van Pieter Rienks vermeld Rienk Uilkes, en geen moeder. 1 0 0 0 Never
Dit echtpaar en kinderen ontleend aan naamsaannemingen Sneek. 1 0 0 0 Never
Bij overlijden weduwe en laat 1 kind na. 1 0 0 0 Never
Gescheiden 6 nov. 1907. 0 0 0 0 Never
Tweelingzusje van Romkje of Riemkjen. Doopheffer Anneke Tjeerds en Aukje Jacobs. 1 0 0 0 Never
Hij komt in 1641 van Aegum en wordt burger in IJlst. In 1666vroedsman en in 1684 burgemeester. 0 0 0 0 Never
Tweelingzusje van Gooye. Doopheffer Akke Johannes' Spiering en grootmoeder Aukje. 1 0 0 0 Never
Bij eerste huwelijk uit IJlst. 1 0 0 0 Never
Bij haar overlijden was zij gealimenteerd. 1 0 0 0 Never
Doopheffer grootmoeder Aaltjen Walles 2 0 0 0 Never
Doopheffer Aukje Jacobs, echtg. van Sijmen Heijns. 1 0 0 0 Never
Bij de naamsaanneming in 1813 werd zij opgegeven 16 jaar te zijn, geboren derhalve in 1797. Bij haar… 1 0 0 0 Never
Zij wordt genoemd als doopheffer voor haar kleinkinderen. 1 0 0 0 Never
Hij nam voor de mairie Lemmer de familienaam Siersma aan. 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in quotisatiekohier als "arme boer" in Ypecolsga, met een gezin van twee volw. en 2 k. 1 0 0 0 Never
In overlijdensakte worden als ouders genoemdPieter Buma en Geertje.... 1 0 0 0 Never
In overlijdenakte worden als ouders genoemd Pieter hendriks buma en Geertje Gerrits, beiden overlede… 1 0 0 0 Never
Curatoren over zijn kinderen zijn Edger Wybes en Johannes Yckis,beide ooms van de wezen. 0 0 0 0 Never
Bij huwelijk van Koudum. 1 0 0 0 Never
Bij het huwelijk staat vermeld: worden reeds echtelieden genoemd (zal betekenen dat zij reeds samenw… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk van Hindeloopen 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk met Jan Sijbolds was zij weduwe. 1 0 0 0 Never
In 1607 was hij gebruiker van 22 pondemaat land van het door deStaten van Friesland in beheer genome… 0 0 0 0 Never
e overlijdensadvertentie was opgegeven door L. Lei 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Er is een notariele akte van huwelijkstoestemming voor haar van notaris P.J. Mebius te Marssum 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk in Teroele. 1 0 0 0 Never
Bij doop ruim 5 weken oud. Doophouder Jetze Sickes. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk in Jutrijp 1 0 0 0 Never
In doopklapper heet zij Annekeke 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Ysbrechtum. 0 0 0 0 Never
Afkomstig van Oppenhuizen 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Rauwerd. 0 0 0 0 Never
Afkomstig van Oppenhuizen 2 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Warga. 0 0 0 0 Never
Op website Mormonen wordt zij Janneke Johannes' genoemd. 1 0 0 0 Never
Hij neemt in 1811 de naam Rijpma aan. 0 0 0 0 Never
In het doopboek wordt als haar voornaam genoemd Jansen. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Jutrijp. 1 0 0 0 Never
Hij neemt de familienaam Schardama aan, die later verandert in Sjardema en Sjaardema. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
In lidmatenboek Nieuwe Niedorp komt ene Jan Hendriksz Schuitemaker voor (blz. 154) 1 0 0 0 Never
Haar familienaam is dus anders dan die van haar vader. Beiden komen niet bij naamsaanneming voor. 1 0 0 0 Never
Quotisatiekohier Uitwellingerga: "arm boer" en een gezin van 3 volw. 1 0 0 0 Never
Quotisatiekhier Oppenhuizen: "redelijk welgestelde boer: en een gezin van 3 volw. en 2 k. Trijntje… 1 0 0 0 Never
In quotisatiekohier komt voor onder Bozum "Tomas Yetses, koterboer, gemeen begoedt" met een gezin va… 1 0 0 0 Never
Zie voor zijn nageslacht kwartierstaat De Vries-Landheer in FK. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Makkum. 0 0 0 0 Never
Zie FK pag. 267. 1 0 0 0 Never
Belijdenis 1-2-1680 1 0 0 0 Never
Volgens het floreenkohier 1700 bezat hij te IJlst een vijftal percelen land, waarvan vier in gebruik… 1 0 0 0 Never
Uit burgerboek IJlst: "30-12-1730 Tede Tiebbes Walma, afkomstig van Loyinga - B" 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in het Burgerboek van IJlst dd. 30-12-1730, met de aantekening "afkomstig Loyenga". Hi… 1 0 0 0 Never
Dd. 17-9-1676 door Gerecht Workum en N.N. kerk Workum attestatieafgegeven naar Makkum. 0 0 0 0 Never
HIST 0 0 0 0 Never
Haar naam wordt onder huwelijken Nieuwe Niedorp gespeld als Scuitemaker (12/100) en als Schuytemaker… 1 0 0 0 Never
Deze persoon is een veronderstelling, gebaseerd op zijn afstammelingen. 1 0 0 0 Never
Quotisatiekohier: "mr zeylmaker, bestaet redelijk wel"; gezin 2 volw. en 1 kind. 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in het burgerboek van IJlst, met de aantekening "afkomstig uit Workum, zeilmaker". Hij… 1 0 0 0 Never
Belijdenis 18-3-1790 te IJlst. 1 0 0 0 Never
Getuige bij zijn doop is Reinskjen Meinderts, echtgenote oud burgemeester Willem Hendriks Walma. 1 0 0 0 Never
Hij neemt in 1811 voor de mairie IJlst de familienaam Welma aan (aantekening: heeft vanouds de naam… 1 0 0 0 Never
Zij kwam uit Britswerd. 1 0 0 0 Never
Op 29-3-1768 is Sjoerd Okkes te Oppenhuizen curator over haar. 1 0 0 0 Never
Hij werd in 1770 schoolmeester te Venhuizen en ging zijn naammet een -ui- schrijven. (Zie website Me… 0 0 0 0 Never
Bij overlijden was zij gehuwd. 2 0 0 0 Never
Zie Family Tree Bonsma. 0 0 0 0 Never
In overlijdensakte wordt vermeld dat zij bij overlijden 80 jaar is en weduwe. Deze leeftijd klopt ni… 1 0 0 0 Never
Er komt een Antje hendrikse Schuitemaker voor in lidmatenboek Nieuwe Niedorp blz. 87 1 0 0 0 Never
Quotisatiekohier IJlst: winkelier, kan bestaan. Gezin 4 volw. 1 0 0 0 Never
Quotisatie: "Teade Annes weduwe, ontvangerse, welgesteld", te Oppenhuizen, met een gezin van 3 volwa… 1 0 0 0 Never
Hij zet de werf van zijn vader voort. Hij komt op tragische wijze om het leven. Onderweg naar huis v… 1 0 0 0 Never
Hij verdronk op het Hegermeer, samen met zijn zoon Walle. 1 0 0 0 Never
Hij verplaatst de scheepswerf naar Zevenpelsen in IJlst. Behalve binnenvaartschepen worden er ook ze… 1 0 0 0 Never
Hij doet in 1911 de wcheepswerf over aan Evert Zwolsman. 1 0 0 0 Never
Had hij misschien ook een zoon die Popke heette, de vader van Joukje Popkes Zandwijk? Of een zoon di… 1 0 0 0 Never
Zie genealogie Popma. 1 0 0 0 Never
Veenbaas te Noorderdrachten. 1 0 0 0 Never
HIST 0 0 0 0 Never
In lidmatenboek Nieuwe Niedorp komt ene Pieter Hendriks voor (blz. 162). 1 0 0 0 Never
In 1667 waren zij lidmaten te Boornbergum 1 0 0 0 Never
Hij komt voor in het register van Personele Imposities 1578 onder Boornbergum (bijdrafe 1 cg). Dit k… 1 0 0 0 Never
Afkomstig van Ureterp 1 0 0 0 Never
Op 22-11-1682 trouwde te Boornbergum ene Gosse Joukes met Jydtje Hendriks uit De Wilgen, weduwe van… 1 0 0 0 Never
Hij neemt in 1811 de naam Klinkhamer aan. Ze hadden toen geen kinderen. 1 0 0 0 Never
Gegevens ontleend aan overlijdensadvertentie bij CBG. Hij was bij overlijden 69 jaar, 4 maanden en 6… 1 0 0 0 Never
Gegevens ontleend aan overlijdensadvertentie bij CBG. Hij is bij overlijden 72 jaar oud. De adverten… 1 0 0 0 Never
Het bestaan van deze dochter en haar echtgenoot ontleend aan de overlijdensadvertentie van haar vade… 1 0 0 0 Never
Zie FK Pool-De Vries 1 0 0 0 Never
Overlijden bij de geboorte van dochter Antje. Op verlangen van grootmoeder Pijet werd dit kind later… 1 0 0 0 Never
Getuige bij zijn doop is Trijntje Schuitemaker. 1 0 0 0 Never
Komt niet voor in quotisatie, dus vermoedelijk voor 1749 overleden. 1 0 0 0 Never
Hij kwam bij huwelijk uit Boornbergum. 1 0 0 0 Never
In 1685 was het echtpaar nog lidmaat in Boornbergum. 1 0 0 0 Never
Zij kwam bij huwelijk uit Lippenhuizen. 1 0 0 0 Never
Zij werd in 1682 ingeschreven als lidmaat in Boornbergum. 1 0 0 0 Never
Zie kwartierstaat Ploeg-Mulder in FK 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Bij overlijden wordt vermeld zoon van Ruurd Aukes en Taetske. 1 0 0 0 Never
In overlijdensakte wordt vermeld: zoon van Ruurd Aukes en Taetske. 1 0 0 0 Never
Lidmatenboek IJlst: 4-5-1834 naar Maastricht (vermoedelijk voor militaire dienst). 1 0 0 0 Never
Hij was fuselier en overleed in het hospitaal te Bergen op Zoom. 1 0 0 0 Never
Doopgetuige Trijntje Schuitemaker. 2 0 0 0 Never
Hij was militair en overleed als fuselier in het hospitaal te Bergen op Zoom. Volgens het speciekohi… 1 0 0 0 Never
Bij overlijden is hij weduwnaar. Als leeftijd wordt dan vermeld 54 jaar. Dit zou (bijna) 52 jaar moe… 1 0 0 0 Never
In een boedelscheidingsakte dd. 12-7-1731, dus kort na hetoverlijden van zijn moeder, wordt aangetek… 0 0 0 0 Never
Bij overlijden 46 jaar en gehuwd. Leeftijd zou 1 jaar hoger moeten zijn. 1 0 0 0 Never
Bij overlijden 70 jaar en weduwnaar. Leeftijd dus, evenals bij zijn broers en zusters, niet geheel c… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Woudsend. 2 0 0 0 Never
Moet zijn overleden voor 2-12-1742 i.v.m. tweede huwelijk echtgenoot 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Indijk. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk in Workum. 1 0 0 0 Never
Hij nam hij de naam Zijlman aan voor de maire te Koudum, en verklaarde twee kinderen te hebben, Jank… 1 0 0 0 Never
Zie voor verdere gegevens en een foto van het echtpaar GensNostra no. 7/8 2007. 0 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Doopgetuige Trijntje Jans Winkel 1 0 0 0 Never
Bij de boedelscheiding van haar moeder op 5-3-1810 wordt zij wel genoemd (naast zuster Grietje en br… 1 0 0 0 Never
Afkomstig uit Hommerts bij huwelijk. 1 0 0 0 Never
Afkomstig uit Hommerts bij huwelijk. 1 0 0 0 Never
Doophouder Jetse Sickes. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Hommerts 2 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Jutrijp. 2 0 0 0 Never
Bij zijn tweede huwelijk staat de naam Alkema vermeld. 1 0 0 0 Never
Met attestatie uit Hylaard 1 0 0 0 Tuesday, July 9, 2013 7:35 AM
Woonde in Idsega. 0 0 0 0 Never
Autorisatieboek Wijmbritseradeel, akte 246 dd. 4-11-1723: Vader Djurt Ymes, moeder Yttie Pyters, wee… 1 0 0 0 Never
Afkomstig uit Heeg. 1 0 0 0 Never
In gezinsklapper staat bij zijn naam "Amsterdammer veerman". 1 0 0 0 Never
Hij nam in 1811 de familienaam Weersma aan. (Zie Gens Nostra 56/11 blz. 627). Hij verklaarde vier ki… 1 0 0 0 Never
Hij nam in 1811 in Sneek de familienaam Weersma aan. 1 0 0 0 Never
Uit Exmorra. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Bergum 1 0 0 0 Never
Namen van de kinderen doen twijfel rijzen aan de juistheid van de ouders van Hendrik Jacobs. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Oudkerk. 1 0 0 0 Never
Aantekening in doopboek: Later Ypk genoemd, op wens van grootmoeder. Moeder in kraam overleden. 1 0 0 0 Never
Aantekening bij doop: vader overleden. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Tzummarum. 0 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Doopgetuige Antje Schuitemaker. 1 0 0 0 Never
Zij was met haar man Popke Roelefts lidmaat in Boornbergum. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk van Noorderdrachten. 2 0 0 0 Never
Hij neemt zelfstandig de familienaam Jager aan, hoewel zijn vader dan nog in leven is. Hij woont dan… 1 0 0 0 Never
Zie verder kwartierstaat Smids-Jager in FK. 1 0 0 0 Never
Hij was een nazaat van Benedictus Idserts Ti(e)bbinga en TrijnFeddrixdr. Mensema te Hidaard. Zij wa… 0 0 0 0 Never
Bij huwelijk wordt vermeld dat hij afkomstig was uit Haltern. (Haltern ligt in Duitsland aan de Lipp… 1 0 0 0 Never
In het lidmatenboek van Sneek staat: van Deventer 15-6-1654, en als naam Joost van Oldendorp. In 165… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Leeuwarden. 2 0 0 0 Never
Bij haar huwelijk en de doop van haar dochter Aafke wordt zij genoemd resp. Tiedtje Rommerts Foegels… 1 0 0 0 Never
Tresoar geeft als huwelijksjaar 1790. Dit lijkt 1709 te moeten zijn. In huwelijksklapper Tresoar sta… 1 0 0 0 Never
Notariele akte dd. 24-4-1890 voor notaris W. van Blom te Drachten: Jeen als loteling voor de Nationa… 1 0 0 0 Never
Zie voor voorgeslacht Willem Keppel "Westfriese Families", 39e jaargang. 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk in workum 1 0 0 0 Never
Aantekening bij huwelijk: Hij is wees, zij is weduwe. 1 0 0 0 Never
Mogelijk betreft dit huwelijk en andere Jan Feytses, gezien de geboortedata van de kinderen. 1 0 0 0 Never
Zie kwartierstaat Rijpkema/Keulen. 1 0 0 0 Never
Hij was eerder getrouwd met Jantje Pover, die op 29-4-1844 teObdam overleed. 0 0 0 0 Never
Koopt in 1722 een huis in Terhorne. 1 0 0 0 Never
In 1655 is Bartholt Reynders Wolfsma lidmaat te Sneek en oudschepen, en wordt zijn echtgenote aanged… 0 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Terhorne. 2 0 0 0 Never
Mogelijk zijn haar ouders Orck Douwes en Aelck....., en is AelseOrcks, geb. ca. 1586 en overledn voo… 0 0 0 0 Never
Er is van hem een Sont-passage geregistreerd op 29-5-1731. 1 0 0 0 Never
Zij is de grootmoeder van de vrouw van Henk Wagenaar te Emmeloord, tel. 0527 698397, e-mail damwagen… 1 0 0 0 Never
Zij werd katholiek gedoopt (moeder was katholiek, vader niet). Meter was Stijn Beerns, waarschijnlij… 1 0 0 0 Never
In het autorisatieboek Bolsward komt een curatorbenoeming voordd. 10-1-1657 waarin hij, zijn weduwe… 0 0 0 0 Never
Bij haar doop staat de opmerking: Stijn Beernts. Jacob Jacobs niet katholiek. 1 0 0 0 Never
OPM 0 0 0 0 Never
Hij woonde als gepensioneerd adjudant o.a. in Batavia. Hij overleed aan boord van het fregatschip "G… 1 0 0 0 Never
Mater bij zijn doop was Rinske ........... (tante). 1 0 0 0 Never
Woonden in Bansterschans. 0 0 0 0 Never
In doopklapper: Geele 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk uit Hommerts. 1 0 0 0 Never
In het floreenkohier 1700 komt onder Hommerts diverse malen voor "de kinderen van w. Matthys Freerck… 1 0 0 0 Never
. 2